Werking

 

Voor wie bieden we ondersteuning?

Wij bieden ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. 

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Via ONW CO kan er ondersteuning worden aangevraagd voor beide sporen: de brede types basisaanbod, 3 en 9 en de kleine types 2, 4, 6, 7 auditief en 7 STOS.

20200629 kleine types en brede types.jpg

Ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, 3 en 9)

Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. Vanuit ONW CO ondersteunen we leerlingen binnen volgend werkingsgebied:  

Regioverdeling BT.jpg

Ondersteuning voor de kleine types (type 2, 4, 6 en 7)

Voor ondersteuning voor de kleine types kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Binnen ONW CO wordt de ondersteuning voor de kleine types vormgegeven vanuit Campus Woudlucht. We bieden ondersteuning aan voor alle kleine types in onderstaand werkingsgebied:

Regioverdeling%20KT_edited.jpg

De ondersteuners van de brede en kleine types vormen per regio een team en worden aangestuurd door een regiocoach. Voor specifieke inhoudelijke vragen kunnen de ondersteuners ook terecht bij de doelgroepcoaches. Door de nauwe samenwerking tussen de brede en kleine types wisselen we expertise uit en creëren we een vlotte organisatie op onze scholen.

20200629%20organigram%20(1)_edited.jpg
 

Wanneer bieden we ondersteuning?

Ben je een school?
Dan helpen wij je graag!

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan, kan je via diplon een aanvraag indienen. 

 

Waarvoor staan we?

Alle Belgische overheden ondertekenden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.

Vanuit deze inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs. We vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en gaan aan de slag met schoolteam, leerkracht en leerling. Elke partner draagt hierin zijn steentje bij, want samen groeien we!

 

Welke ondersteuning mag je verwachten?

In het (gemotiveerd) verslag, opgemaakt door het CLB, staan de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. Op basis van deze onderwijsbehoeften en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject.

Het schoolteam is eigenaar van het zorgtraject waar het ondersteuningstraject deel van uitmaakt.

De geboden ondersteuning is flexibel, niet langer dan nodig en toch zo lang als nodig is op basis van de ondersteuningsnoden van de leerling. Het uiteindelijke doel is dat het schoolteam zelf verder kan met de leerling om tot volwaardige inclusie te komen. We werken zoveel mogelijk leerkrachtgericht. Ondersteuning is duurzaam en moet voelbaar zijn (tot) op de klasvloer.

We werken oplossingsgericht. De klemtoon ligt op wat wel werkt en op de gewenste situatie. We delen het proces op in kleine stapjes, richten ons op de bereikte successen en zoeken welke competenties en mogelijkheden we kunnen inzetten.

In onze ondersteuning volgen we de cyclus van handelingsplanmatig werken.

 • Beginsituatie

Om de beginsituatie in kaart te brengen plannen we gesprekken met de zorgcoördinator, de leerkracht(en), de leerling, zijn of haar ouders en eventueel externe partners en doen we observaties.

 • Doelenfase

Tijdens de startvergadering formuleren alle partners samen, vanuit de ondersteuningsvraag, de prioritaire ondersteuningsdoelen.

 • Voorbereidingsfase

Aan de hand van de doelen bepalen we een strategie: wie doet wat, waar, wanneer en hoe? Dit beschrijven we in het ondersteuningsplan.

 • Uitvoeringsfase

We voeren dit plan samen uit: Samen groeien we!

 • Evaluatiefase

We komen regelmatig samen om de opgestelde doelen te evalueren. De ondersteuning wordt afgerond wanneer de doelen bereikt zijn en er geen noden meer zijn.

 

Hoe komen tot succesvolle ondersteuning?

Een geslaagd ondersteuningstraject vertrekt vanuit wederzijds engagement en duidelijke afspraken. Hieronder verstaan we:  

 • Een duidelijke en concrete ondersteuningsvraag vanuit de leerkracht. 
   

 • De school plant een startvergadering om samen concrete doelen vast te leggen.
   

 • Er is regelmatig overleg tussen ondersteuner, school en partners: onderlinge afstemming, praktische afspraken, ...
   

 • Tijd en ruimte om samen te werken met leerkrachten en zorg/leerlingbegeleiding.
   

 • De school plant (een) evaluatievergadering(en) om samen de vooropgestelde doelen te evalueren.
   

 • Ondersteuningsmomenten in de klas.
   

 • Duidelijke communicatie: hoe blijven de school, ouders en partners op de hoogte van het ondersteuningstraject?
   

 • Duidelijke afspraken over taakverdeling, verslaggeving van overleg, Smartschool, kopieerapparaat, gebruik van materiaal, wat te doen bij afwezigheden, ...

 

Partners

samenwerkende partners.jpg

Het M-decreet stelt dat het de taak van de school gewoon onderwijs is om een zorgbeleid uit te bouwen waarin de school 3 fases doorloopt. Zo kan de school samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgen. Om dit zorgbeleid kwaliteitsvol uit te bouwen biedt het zorgcontinuüm handvatten en inspiratie. 

Voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervullen vier partners elk hun eigen rol binnen het zorgbeleid van de school gewoon onderwijs. ONW CO werkt samen met de scholen gewoon onderwijs, de scholen buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). 

De scholen gewoon onderwijs zijn eigenaar van het zorgtraject van alle leerlingen. Zij handelen op elk niveau van het zorgcontinuüm en kunnen hierbij ondersteuning vragen van: 

 • de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) → op alle fases 

 • de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) → op fase 0 en 1 

 • de scholen buitengewoon onderwijs / ondersteuningsnetwerk → op fase 2 en 3 

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) ondersteunen vraaggestuurd scholen gewoon onderwijs binnen brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1). Binnen het ondersteuningsnetwerk bieden de competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten begeleiding aan de ondersteuners in hun vragen op fase 2 en 3 en werken ze mee aan de professionalisering van de ondersteuners. 

De centra voor leerlingbegeleiding (CLB) begeleiden scholen op alle fases van zorg. Bij nood aan uitgebreide zorg lopen zij samen met leerlingen, ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Uit het HGD-traject kan blijken dat er expertise nodig is vanuit buitengewoon onderwijs om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. In dit geval kan de school een aanmelding doen. 

De scholen buitengewoon onderwijs gaan dan in co-creatie met de scholen gewoon onderwijs om te komen tot de best passende ondersteuning op fase 2 en 3. Volgende scholen buitengewoon onderwijs vormen samen ONW CO:

 • BuBao Elzenhof Aarschot

 • BuBao Parkschool Leuven

 • BuBao Sterretjes Tienen

 • BuBao Woudlucht Leuven

 • BuSo De Brug Aarschot

 • BuSo Woudlucht Leuven