Welke ondersteuning mag je verwachten?

In het (gemotiveerd) verslag, opgemaakt door het CLB, staan de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. Op basis van deze onderwijsbehoeften en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject.

Het schoolteam is eigenaar van het zorgtraject waar het ondersteuningstraject deel van uitmaakt.

De geboden ondersteuning is flexibel, niet langer dan nodig en toch zo lang als nodig is op basis van de ondersteuningsnoden van de leerling. Het uiteindelijke doel is dat het schoolteam zelf verder kan met de leerling om tot volwaardige inclusie te komen. We werken zoveel mogelijk leerkrachtgericht. Ondersteuning is duurzaam en moet voelbaar zijn (tot) op de klasvloer.

We werken oplossingsgericht. De klemtoon ligt op wat wel werkt en op de gewenste situatie. We delen het proces op in kleine stapjes, richten ons op de bereikte successen en zoeken welke competenties en mogelijkheden we kunnen inzetten.

In onze ondersteuning volgen we de cyclus van handelingsplanmatig werken.

Syclus handelingsplanmatig werken.png
  • Beginsituatie

Om de beginsituatie in kaart te brengen plannen we gesprekken met de zorgcoördinator, de leerkracht(en), de leerling en eventueel externe partners en doen we observaties.

  • Doelenfase

Tijdens de startvergadering formuleren alle partners samen, vanuit de ondersteuningsvraag, de prioritaire ondersteuningsdoelen.

  • Voorbereidingsfase

Aan de hand van de doelen bepalen we een strategie: wie doet wat, waar, wanneer en hoe? Dit beschrijven we in het ondersteuningsplan.

  • Uitvoeringsfase

We voeren dit plan samen uit: Samen vliegen we hoger!

  • Evaluatiefase

We komen regelmatig samen om de opgestelde doelen te evalueren. De ondersteuning wordt afgerond wanneer de doelen bereikt zijn en er geen noden meer zijn.