top of page
Basis

Wie zijn wij?

Wie zijn we

Ondersteuningsnetwerk CO biedt ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. ONW CO is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD).

De volgende scholen buitengewoon onderwijs maken deel uit van ons netwerk:

 

 • BuBaO Elzenhof Aarschot

 • BuBaO Sterretjes Tienen

 • BuBaO Woudlucht Leuven

 • BuSO De Brug Aarschot

 • BuSO Woudlucht Leuven

Primair logo ONW CO zonder achtergrond.png

Onze kernwaarden, ook te zien in het logo, zijn:

 • samen

 • partnerschap

 • ondersteuning

 • verbinding

 • betrouwbaar

 • groei

 • duurzaam

 • inclusie

 • professioneel

Visie

Visie

ONW CO heeft een positieve mindset

ONW CO gelooft in de krachten van ieder individu. Vanuit een groeimindset gaan we aan de slag met leerlingen en hun leerkrachten. Hierbij hanteren we verbindende communicatie en een oplossingsgerichte aanpak. De klemtoon ligt op wat wel werkt en op de gewenste situatie. We delen het proces op in kleine stapjes, richten ons op de bereikte successen en zoeken welke competenties en mogelijkheden we kunnen inzetten.

ONW CO is een lerende en wendbare organisatie die investeert in zijn personeelsleden en zich snel kan aanpassen aan de huidige noden en context van het onderwijsveld. Hierbij behouden we wat goed is en veranderen we wat niet werkt.

 

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden stimuleert ONW CO ondersteuners om levenslang te blijven groeien en dit zowel in kennis als in vaardigheden om over de juiste en voldoende expertise te beschikken. Professionalisering maakt daarom deel uit van de schoolopdracht van ondersteuners.

pijler 1.jpg

Professionalisering binnen ONW CO bestaat uit:

 

 • intensieve algemene en doelgroepspecifieke aanvangsbegeleiding voor nieuwe ondersteuners

 • expertisedeling en intervisie tijdens teamvergadering, regio-overschrijdend samenwerken, co-ondersteuning en trajectbesprekingen

 • doelgroepcoaches en het outreachteam voor typespecifieke, inhoudelijke vragen

 • een ruim vormingsaanbod tijdens drie vormingsweken

 • groeigesprekken voor persoonlijke ontwikkeling

ONW CO werkt samen

ONW CO werkt via co-creatie met het schoolteam en in nauw contact met de ouders en alle andere betrokken partijen aan de ondersteuningsnoden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

ONW CO maakt verbinding met en communiceert transparant naar alle partners binnen het ondersteunings-traject.

 

Het schoolteam is eigenaar van het zorgtraject. Omdat het ondersteunings-traject hier deel van uitmaakt vinden wij het belangrijk regelmatig af te stemmen met het schoolteam. Op die manier behoudt het schoolteam het overzicht over het gehele zorgtraject.

pijler 2.jpg

In de omzendbrief van de overheid staat:

 

“Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.”

samenwerkende partners.jpg

ONW CO streeft naar duurzaamheid

ONW CO werkt op een duurzame manier vanuit het cyclisch handelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de ondersteuningstrajecten is het borgen van acties belangrijk zodat leerlingen en leerkrachten zelfstandig worden in het omgaan met specifieke onderwijsbehoeften, ook wanneer de ondersteuner niet (meer) aanwezig is. Om dit te realiseren is er, naast het SchoolTrajectOverleg (STO), regelmatig tijd en ruimte nodig om samen te werken en af te stemmen met leerkrachten en zorgcoördinatoren/ leerlingbegeleiding.

ONW CO werkt volgens de principes van Universal Design for Learning en draagt dit uit naar de gastscholen, zodat meerdere leerlingen voordeel ondervinden binnen de klascontext.

voorbereidingsfase.png
doelenfase.png
beginsituatie.png
evaluatie.png
uitvoeringsfase.png
cyclus hpw.jpg

Om de beginsituatie in kaart te brengen plannen we gesprekken met de zorgcoördinator, de leerkracht(en), de leerling en eventueel externe partners en doen we observaties.

Tijdens de startvergadering formuleren alle partners samen, vanuit de ondersteuningsvraag, de prioritaire ondersteuningsdoelen.

Aan de hand van de doelen bepalen we een strategie: wie doet wat, waar, wanneer en hoe? We noteren deze strategie in het ondersteuningsplan (cirCQel).

We voeren dit plan samen uit.

We komen regelmatig samen om de opgestelde doelen te evalueren. De ondersteuning wordt afgerond wanneer de doelen bereikt zijn en er geen ondersteuningsvragen meer zijn.

pijler 3.jpg

ONW CO gaat op weg naar inclusie

Secundair logo ONW CO zonder achtergrond.png

ONW CO gelooft in kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen binnen een inclusieve maatschappij.

 

 

Alle Belgische overheden ondertekenden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.

 

Vanuit deze inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs. We vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en gaan aan de slag met schoolteam, leerkracht en leerling. Elke partner draagt hierin zijn steentje bij, zo zijn we

ONW CO stelt de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. De acties vloeien voort uit de redelijke aanpassingen en de ondersteunings-behoeften van de leerkracht. We ondersteunen daarom niet alleen leerlinggericht, maar vooral ook leerkracht-/teamgericht. Het is dan ook belangrijk dat een ondersteuningsvraag gedragen wordt door de betrokken leerkracht(en).

pijler 4.jpg
Naamloos.jpg

De visie van ONW CO wordt uitgelegd in woord en beeld.

Praktisch

Praktisch

Voor wie komen we?

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

Voor ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, type 3 en type 9) kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt.

 

 

 

 

 

 

Voor ondersteuning voor de kleine types (type 2, type 4, type 6, type 7 auditief en type 7 STOS) kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Vanuit campus Woudlucht bieden we ondersteuning aan voor alle kleine types. 

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met leermoeilijkheden (type basisaanbod)

leerlingen met

een gedrags- en

emotionele

moeilijkheid of stoornis

(type 3)

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een autismespectrum-
stoornis
(type 9)

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een algemene 
ontwikkelings-
achterstand
(type 2)

leerlingen met 
een motorische 
beperking
(type 4)

leerlingen met 
een visuele beperking
(type 6)

leerlingen met 
een auditieve 
beperking 
(type 7 auditief)

leerlingen met 
een spraak- en 
taalontwikkelings-
stoornis
(type 7 STOS)

Wanneer komen we in beeld?

criteria aanmelden.jpg

Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig. De school, ouders en/of leerlingen kunnen hierbij hulp vragen aan het CLB en de PBD

criteria aanmelden.jpg

Je hebt samen met het CLB een HGD-traject doorlopen (ouders en leerling betrokken).

criteria aanmelden.jpg

Het CLB, de school en ouders/ leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk op fase 2 en 3 noodzakelijk is. 

criteria aanmelden.jpg

Het CLB schrijft een gemotiveerd verslag of een verslag dat ten laatste tijdens de startvergadering beschikbaar is. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject.

Werkingsgebied

Ondersteuningsnetwerk CO biedt een éénspoor-werking. Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen met een verschillende financiering:

 • Voor de leerlingen van de brede types wordt gewerkt met een vast pakket aan middelen voor een heel schooljaar. Dit verandert niet naargelang het aantal aanmeldingen.

 • Voor de kleine types worden per leerling middelen gegenereerd. De leerlingen worden geteld op twee teldagen: de eerste werkdag van oktober en de eerste werkdag van februari.

De ondersteuners vormen samen een team per regio. De teams worden multidisciplinair samengesteld. Ondersteuners met verschillende expertises en achtergrond werken zo samen en versterken elkaar om zowel trajecten van brede als kleine types te ondersteunen.

 

Iedere regio wordt aangestuurd door een regiocoach, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de scholen. Vanaf september 2022 wordt iedere regiocoach bijgestaan door een co-coach. De coördinator is samen met de beleidsondersteuner verantwoordelijk voor de algemene werking van het netwerk. De contactgegevens kan je via deze link terugvinden.

20220905 Regioverdeling ONW CO.jpg

Aanmelden en opstartmomenten

Aanmelden

Aanmeldingen gebeuren via www.diplon.be.

Dit platform maakt het aanmelden eenduidig en zorgt voor een optimaal overzicht op één platform. Daarnaast voldoet Diplon aan de huidige GDPR-wetgeving.

Scholen die nog niet vertrouwd zijn met diplon, kunnen bij vragen contact opnemen met Lise Van Schuerbeeck: lise.vanschuerbeeck@onwco.be of 0470 70 29 85

Aanmelden voor ondersteuning kan gedurende het hele schooljaar. Indien mogelijk starten we zo snel mogelijk op en dit uiterlijk tijdens het volgende instapmoment.

Omwille van het verschil in financiering hanteren we verschillende instapmomenten per spoor:

 • voor de brede types: na iedere vakantie

 • voor de kleine types: na de twee teldagen

Knipsel.PNG

Ondersteuningsplan

Alle administratie rond de ondersteuning vind je, samen met het ondersteuningsplan (cirCQel) in Diplon.

Diplon is een platform dat voldoet aan de huidige GDPR-wetgeving. Dit betekent dat iedereen inlogt met itsme of kaartlezer. Alleen wie toegang kreeg tot het dossier, kan dit bekijken. Ouders zien enkel de gegevens van hun kind.

Het ondersteuningsplan wordt weergegeven in de cirCQel. Deze wordt opgemaakt na de startvergadering en aangevuld na iedere evaluatie. 

 •   ga naar "beheer aanvragen" 

 •   selecteer de leerling

 •   selecteer "cirCQel"

Door bovenaan te klikken op             kan je de weegave van de CirCQel aanpassen naar een cirkel- of een lijstweergave.

Knipsel2.PNG
Knipsel.PNG
Knipsel3.PNG
bottom of page