top of page

Ondersteuningsnetwerk CO

Wie zijn we

Wie zijn we?

 

De naam Ondersteuningsnetwerk CO staat voor:

 • co-creatie: samenwerken met verschillende partners

 • compagnon: voor leerlingen, leerkrachten en scholen, maar ook voor collega’s

 • centrum oost: ons werkingsgebied ten oosten van Brussel

 

 

Onze kernwaarden, ook te zien in het logo, zijn:

 • samen

 • partnerschap

 • ondersteuning

 • verbinding

 • betrouwbaar

 • groei

 • duurzaam

 • inclusie

 • professioneel

Voor wie komen we?

Wij bieden ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. 

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

Primair logo ONW CO zonder achtergrond.png
20210823 Overzicht alle types.jpg

Ondersteuning voor de brede types

kleine en brede types onderscheid.jpg

type basisaanbod, type 3 en type 9

 

Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. Ondersteuningsnetwerk CO is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). 

Ondersteuning voor de kleine types

kleine en brede types onderscheid.jpg

type 2, type 4, type 6, type 7 auditief en type 7 STOS

Voor ondersteuning voor de kleine types kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Vanuit campus Woudlucht bieden we ondersteuning aan voor alle kleine types. 

Eén spoor werking

Vanaf september 2021 vormen de brede en kleine types ondersteuners samen een team per regio.

20210830 Regioverdeling ONW CO.jpg

Iedere regio wordt aangestuurd door een regiocoach, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de scholen. De coördinator is samen met de beleidsondersteuner verantwoordelijk voor de algemene werking van het netwerk. (zie contactgegevens)

Wat is onze missie?

Wat is onze missie

Alle Belgische overheden ondertekenden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.

Vanuit deze inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs. We vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en gaan aan de slag met schoolteam, leerkracht en leerling. Elke partner draagt hierin zijn steentje bij, zo zijn we samen in groei.

Wanneer komen we in beeld?

Wanneer komen we in beeld?

Binnen het zorgcontinuüm nemen scholen gewoon onderwijs maatregelen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op fase 0 en 1 te ondersteunen. De school, ouders en/of leerlingen kunnen hierbij hulp vragen aan het CLB en de PBD. Wanneer er bijkomende zorg nodig is op fase 2 en 3, loopt het CLB een handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject. Dit kan leiden tot een gemotiveerd verslag M-Decreet (GV) of een verslag M-decreet (V). Met dit GV of V kunnen scholen in samenspraak met ouders ondersteuning aanvragen.

MicrosoftTeams-image (28).png
Hoe gebeurt een aanmelding?

Wat is onze opdracht?

Vanuit het ondersteuningsnetwerk willen we borg staan voor kwaliteitsvolle en duurzame ondersteuning.  In de omzendbrief van de overheid staat: 

“Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.” 

 

Kwaliteitsvolle ondersteuning

 

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over de juiste en voldoende expertise. Daarom maakt professionalisering deel uit van de schoolopdracht van ondersteuners.  

Professionalisering binnen Ondersteuningsnetwerk CO bestaat uit: 

 • algemene en doelgroepspecifieke aanvangsbegeleiding voor nieuwe ondersteuners 

 • expertisedeling en intervisie tijdens teamvergadering, regio-overschrijdend samenwerken en co-ondersteuning 

 • doelgroepcoaches en het outreachteam voor typespecifieke, inhoudelijke vragen  

 • een ruim vormingsaanbod tijdens drie vormingsweken 

 • groeigesprekken voor persoonlijke ontwikkeling

Duurzame ondersteuning

 

We streven naar samenwerking in trajecten waar op termijn de inbreng van de ondersteuner overbodig is. Dit doen we door het lerarenteam zodanig te versterken dat ze zelfstandig aan de slag kunnen en ondersteuners weer nieuwe ondersteuningsvragen kunnen opnemen. We ondersteunen daarom niet alleen leerlinggericht, maar vooral ook leerkracht-/ teamgericht.  

We willen iets bruikbaars en concreet bijdragen waar meerdere leerkrachten en meerdere leerlingen op lange termijn baat bij hebben.   Om dit te realiseren is er, naast het SchoolTrajectOverleg (STO), regelmatig tijd en ruimte nodig om samen te werken en af te stemmen met leerkrachten en zorgcoördinatoren/leerlingbegeleiding.  


why how what.PNG
Geslaagde ondersteuning

Hoe gaan we te werk?

In het (gemotiveerd) verslag, opgemaakt door het CLB, staan de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject. 

Omdat ondersteuners vooral leerkracht-/ teamgericht ondersteunen is het belangrijk dat een ondersteuningsvraag gedragen wordt door de betrokken leerkracht(en).  

Het schoolteam is eigenaar van het zorgtraject en is aanspreekpunt voor alle partners die betrokken zijn bij het zorgtraject.  Omdat het ondersteuningstraject hier deel van uitmaakt vinden wij het belangrijk regelmatig af te stemmen met het schoolteam over het  ondersteuningstraject. Op die manier behoudt het schoolteam het overzicht over het gehele zorgtraject.  

We werken oplossingsgericht. De klemtoon ligt op wat wel werkt en op de gewenste situatie. We delen het proces op in kleine stapjes, richten ons op de bereikte successen en zoeken welke competenties en mogelijkheden we kunnen inzetten

In onze ondersteuning volgen we de cyclus van planmatig werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de beginsituatie in kaart te brengen plannen we gesprekken met de zorgcoördinator,

de leerkracht(en), de leerling en eventueel externe partners en doen we observaties. 

Tijdens de startvergadering formuleren alle partners samen, vanuit de ondersteuningsvraag,

de prioritaire ondersteuningsdoelen. 

Aan de hand van de doelen bepalen we een strategie: wie doet wat, waar, wanneer en hoe? 

We voeren dit plan samen uit:  

We komen regelmatig samen om de opgestelde doelen te evalueren. De ondersteuning

wordt afgerond wanneer de doelen bereikt zijn en er geen ondersteuningsvragen meer zijn.  

cyclus hpw.jpg
beginsituatie.png
doelenfase.png
voorbereidingsfase.png
uitvoeringsfase.png
samen in groei.PNG
evaluatie.png
Partners

Samenwerkende partners

samenwerkende partners.jpg

Het M-decreet stelt dat het de taak van de school gewoon onderwijs is om een zorgbeleid uit te bouwen waarin de school 3 fases doorloopt. Zo kan de school samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgen. Om dit zorgbeleid kwaliteitsvol uit te bouwen biedt het zorgcontinuüm handvatten en inspiratie. 

Voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervullen vier partners elk hun eigen rol binnen het zorgbeleid van de school gewoon onderwijs. ONW CO werkt samen met de scholen gewoon onderwijs, de scholen buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). 

De scholen gewoon onderwijs zijn eigenaar van het zorgtraject van alle leerlingen. Zij handelen op elk niveau van het zorgcontinuüm en kunnen hierbij ondersteuning vragen van: 

 • de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) → op alle fases 

 • de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) → op fase 0 en 1 

 • de scholen buitengewoon onderwijs / ondersteuningsnetwerk → op fase 2 en 3 

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) ondersteunen vraaggestuurd scholen gewoon onderwijs binnen brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1). 

De centra voor leerlingbegeleiding (CLB) begeleiden scholen op alle fases van zorg. Bij nood aan uitgebreide zorg lopen zij samen met leerlingen, ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Uit het HGD-traject kan blijken dat er expertise nodig is vanuit buitengewoon onderwijs om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. In dit geval kan de school een aanmelding doen. 

De scholen buitengewoon onderwijs gaan dan in co-creatie met de scholen gewoon onderwijs om te komen tot de best passende ondersteuning op fase 2 en 3. Volgende scholen buitengewoon onderwijs vormen samen ONW CO:

 • BuBao Elzenhof Aarschot

 • BuBao Sterretjes Tienen

 • BuBao Woudlucht Leuven

 • BuSo De Brug Aarschot

 • BuSo Woudlucht Leuven

bottom of page