top of page
Anchor 1
Wat is onze opdracht?

Wie zijn wij?

Wie zijn we
Hoe gaan we te werk?
Partners
Wanneer komen we in beeld?
Wat is onze missie?

Ondersteuningsnetwerk CO biedt ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. ONW CO is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD).

De volgende scholen buitengewoon onderwijs maken deel uit van ons netwerk:

 

 • BuBaO Elzenhof Aarschot

 • BuBaO Sterretjes Tienen

 • BuBaO Woudlucht Leuven

 • BuSO De Brug Aarschot

 • BuSO Woudlucht Leuven

Primair logo ONW CO zonder achtergrond.png

Onze kernwaarden, ook te zien in het logo, zijn:

 • samen

 • partnerschap

 • ondersteuning

 • verbinding

 • betrouwbaar

 • groei

 • duurzaam

 • inclusie

 • professioneel

Visie

Onze visie wordt uitgelegd in woord en beeld. Klik hiervoor op de afbeelding hieronder.

pijler 4.jpg
Naamloos.jpg

Praktisch

Voor wie komen we?

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

Voor ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, type 3 en type 9) kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt.

 

 

 

 

 

 

Voor ondersteuning voor de kleine types (type 2, type 4, type 6, type 7 auditief en type 7 STOS) kiest de school, in samenspraak met ouders en CLB, per leerling met welke school buitengewoon onderwijs ze samenwerkt. Vanuit campus Woudlucht bieden we ondersteuning aan voor alle kleine types. 

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met leermoeilijkheden (type basisaanbod)

leerlingen met

een gedrags- en

emotionele

moeilijkheid of stoornis

(type 3)

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een autismespectrum-
stoornis
(type 9)

kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg
kleine en brede types onderscheid.jpg

leerlingen met 
een algemene 
ontwikkelings-
achterstand
(type 2)

leerlingen met 
een motorische 
beperking
(type 4)

leerlingen met 
een visuele beperking
(type 6)

leerlingen met 
een auditieve 
beperking 
(type 7 auditief)

leerlingen met 
een spraak- en 
taalontwikkelings-
stoornis
(type 7 STOS)

Wanneer komen we in beeld?

criteria aanmelden.jpg

Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig. De school, ouders en/of leerlingen kunnen hierbij hulp vragen aan het CLB en de PBD

criteria aanmelden.jpg

Je hebt samen met het CLB een HGD-traject doorlopen (ouders en leerling betrokken).

criteria aanmelden.jpg

Het CLB, de school en ouders/ leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk op fase 2 en 3 noodzakelijk is. 

criteria aanmelden.jpg

Het CLB schrijft een gemotiveerd verslag of een verslag dat ten laatste tijdens de startvergadering beschikbaar is. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) stelt de school een ondersteuningsvraag. Dit is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject.

Werkingsgebied

Ondersteuningsnetwerk CO biedt een éénspoor-werking. Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen met een verschillende financiering:

 • Voor de leerlingen van de brede types wordt gewerkt met een vast pakket aan middelen voor een heel schooljaar. Dit verandert niet naargelang het aantal aanmeldingen.

 • Voor de kleine types worden per leerling middelen gegenereerd. De leerlingen worden geteld op twee teldagen: de eerste werkdag van oktober en de eerste werkdag van februari.

De ondersteuners vormen samen een team per regio. De teams worden multidisciplinair samengesteld. Ondersteuners met verschillende expertises en achtergrond werken zo samen en versterken elkaar om zowel trajecten van brede als kleine types te ondersteunen.

 

Iedere regio wordt aangestuurd door een regiocoach, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de scholen. Vanaf september 2022 wordt iedere regiocoach bijgestaan door een co-coach. De coördinator is samen met de beleidsondersteuner verantwoordelijk voor de algemene werking van het netwerk. De contactgegevens kan je via deze link terugvinden.

20220905 Regioverdeling ONW CO.jpg

Aanmelden en opstartmomenten

Aanmeldingen gebeuren via www.diplon.be.

Dit platform maakt het aanmelden eenduidig en zorgt voor een optimaal overzicht op één platform. Daarnaast voldoet Diplon aan de huidige GDPR-wetgeving.

Scholen die nog niet vertrouwd zijn met diplon, kunnen bij vragen contact opnemen met Lise Van Schuerbeeck: lise.vanschuerbeeck@onwco.be of 0470 70 29 85

Aanmelden voor ondersteuning kan gedurende het hele schooljaar. Indien mogelijk starten we zo snel mogelijk op en dit uiterlijk tijdens het volgende instapmoment.

Omwille van het verschil in financiering hanteren we verschillende instapmomenten per spoor:

 • voor de brede types: na iedere vakantie

 • voor de kleine types: na de twee teldagen

Knipsel.PNG

Ondersteuningsplan

Alle administratie rond de ondersteuning vind je, samen met het ondersteuningsplan (cirCQel) in Diplon.

Diplon is een platform dat voldoet aan de huidige GDPR-wetgeving. Dit betekent dat iedereen inlogt met itsme of kaartlezer. Alleen wie toegang kreeg tot het dossier, kan dit bekijken. Ouders zien enkel de gegevens van hun kind.

Het ondersteuningsplan wordt weergegeven in de cirCQel. Deze wordt opgemaakt na de startvergadering en aangevuld na iedere evaluatie. 

 •   ga naar "beheer aanvragen" 

 •   selecteer de leerling

 •   selecteer "cirCQel"

Door bovenaan te klikken op             kan je de weegave van de CirCQel aanpassen naar een cirkel- of een lijstweergave.

Knipsel2.PNG
Knipsel.PNG
Knipsel3.PNG
bottom of page